Convocatòria d’Assemblea anual de la Colla

Convocatòria d’Assemblea anual de la Colla

Dissabte 20 de gener a les 17:00h.

El proper DISSABTE 20 DE GENER DE 2018,  a les 17:00 en convocatòria única,
A la seu de la Colla, al carrer Teatre, 4-6 de Terrassa,

Amb el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea Anterior
 2. Lectura i aprovació de la memòria de la Junta Directiva i estat de comptes del 2017
 3. Lectura i aprovació de la memòria de la Junta Tècnica 2017
 4. Presentació i elecció de la Junta Directiva i aprovació del Pressupost de l’any 2018
 5. Presentació i elecció de la Junta Tècnica 2018
 6. Torn obert de paraules

Notes:

 • A partir de les 16:30 es donaran les acreditacions als assistents i les paperetes per exercir el dret a vot.
 • En el cas que no es puguin tractar tots els punts de l’ordre del dia, es continuarà l’Assemblea el següent DISSABTE 27 DE GENER DE 2018, a la mateixa hora i al mateix lloc.

 

Funcionament de l’Assemblea de la Colla

 • L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de la COLLA CASTELLERA MINYONS DE TERRASSA; els socis en formen part per dret propi i irrenunciable.
 • Tots els socis quedaran subjectes als acords de l’Assemblea General incloent-hi els absents, els discrepants i els que tot i ésser-hi pressents, s’hagin abstingut de votar.
 • Tenen dret de veu tots els socis. Tenen dret a vot els socis Actius i Infantils que estiguin a la llista de socis actius.
 • L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de socis de la Colla assistents. No hi ha segona convocatòria.
 • L’Assemblea General aprova la liquidació de comptes de cada any i els pressupostos per a l’exercici següent, així com les memòries anuals d’activitats de la Junta Directiva i de la Junta Tècnica.
 • La convocatòria es farà amb una anticipació de quaranta-cinc dies naturals com a mínim si  en l’ordre del dia hi ha l’elecció de la Junta Tècnica o de la Junta Directiva. La convocatòria expressarà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, així com l’ordre del dia.
 • Cinc dies naturals abans de la celebració de l’assemblea (18 de gener), l’acta i l’altra documentació relativa als punts inclosos a l’ordre del dia, hauran de ser al local a disposició dels socis.
 • Correspon un vot a cadascú dels socis amb dret a vot de la Colla. El vot no es delegable i únicament serà vàlid el vot emès presencialment. Els acords es prendran per majoria simple.
 • La votació serà secreta en els següents casos: a proposta del President, si ho sol·liciten almenys el 10% dels socis amb dret a vot assistents i en les votacions relatives a l’elecció de la Junta Directiva i de la Junta Tècnica.
 • L’elecció de la Junta Directiva i la Junta Tècnica es farà separadament mitjançant la presentació de candidatures en llistes tancades. Les candidatures s’hauran de presentar per escrit a la Junta Directiva en funcions vint dies naturals abans de la data de l’Assemblea General (1 de gener). S’han de presentar per orreu electrònic a minyons@minyons.cat, i s’hauran de donar a conèixer a tots els socis quinze dies naturals abans de la data de l’Assemblea General (5 de gener)
 • Entre la convocatòria d’eleccions i l’elecció d’una nova Junta Directiva o d’una nova Junta Tècnica, l’anterior continuarà en funcions.