Castell
Assolit
Població
Data inici
Data final
* Dades anteriors al 1999 pendents de revisió.